Treningstider Gressbanen 2022

 

MANDAG LAG TRENERE
16:00 - 17:00 J7, G7  
17:00 - 18:00 J11, J13 J11: Nils Johan, J13: Ole Johan, Johan Eivind
18:00 - 19:30 J15, J17 Nils Johan
19:30 - 20:30 SENIOR  
20:30 - 22:00 SENIOR  
     
TIRSDAG LAG TRENERE
16:00 - 17:00    
17:00 - 18:00 G9, J9 G9: Sara Beate, J9: Elisabeth
18:00 - 19:00 G11, G13 G11: Martin, G13: Marie Kristine, Marit
19:00 - 20:00 SENIOR  
20:30 - 22:00 SENIOR  
     
ONSDAG LAG TRENERE
16:00 - 17:00 J7, G7 J7: Camilla, G7: Mikkel Aslak
17:00 - 18:00 J11, J13 J11: Nils Johan, J13: Ole Johan, Johan Eivind
18:00 - 19:30 J15, J17 Nils Johan
19:30 - 20:30 SENIOR  
20:30 - 22:00 SENIOR  
     
TORSDAG LAG TRENERE
16:00 - 17:00    
17:00 - 18:00 G9, J9 G9: Sara Beate, J9: Elisabeth
18:00 - 19:00 G11, G13 G11: Martin, G13: Marie Kristine, Marit
19:00 - 20:00 SENIOR  
20:30 - 22:00 SENIOR  
     
FREDAG LAG TRENERE
16:00 - 17:00 SENIOR  
17:00 - 18:00 SENIOR  
18:00 - 19:00 SENIOR  
19:00 - 20:00 SENIOR  
20:30 - 22:00